Regulamin „Koło Fortuny”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Koło Fortuny”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Akcja Promocyjna nosi nazwę „Koło Fortuny” (dalej: „Akcja Promocyjna”) i jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Akcji Promocyjnej.
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Mała Japonia Sp. o. o. z siedzibą w miejscu Brzozowe Wzgórze 8b, Przesieka, Polska, posiadająca NIP: 6112733314, e-mail: biuro@malajaponia.pl (dalej „Organizator”).
 4. Organizator prowadzi Ogród Japoński Mała Japonia przy Brzozowym Wzgórzu 8b, Przesieka, Polska (dalej: „Ogród Japoński Mała Japonia”).
 5. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 1. Zasady Akcji Promocyjnej
 1. Akcja Promocyjna jest prowadzona na stronie internetowej https://www.malajaponia.pl/
 2. Akcja Promocyjna jest kierowana do wszystkich użytkowników Internetu odwiedzających stronę https://malajaponia.pl/ (dalej „Uczestnik”), z zastrzeżeniem II p. 3.
 3. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć:
  a. pracownicy Organizatora, podmioty współpracujące przy przygotowaniu i realizacji Akcji Promocyjnej, a także ich pracownicy;
  b. współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) przez których rozumie się także osoby i jednostki organizacyjne wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych;
  c. inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej;
  d. osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej
  e. osoby wchodzące na teren Ogrodu Japońskiego na podstawie biletu wstępu dla grup zorganizowanych oraz opiekunowie tych grup.
 4. Poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie wszystkie jego postanowienia, wyraża zgodę na zasady Akcji Promocyjnej w nim określone, spełnia warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej oraz akceptuje tym samym wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.

III. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna ma na celu promocję Ogrodu Japońskiego Mała Japonia jako miejsce zabaw dla całej rodziny.
 2. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej, Uczestnik musi na podstronie Akcji Promocyjnej wpisać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego polu, wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kliknąć przycisk z napisem „Spróbuj szczęścia”.
 1. Przebieg Akcji Promocyjnej
 1. Akcja Promocyjna trwa od 1 sierpnia 2022 r., od momentu ogłoszenia, do odwołania. W tym czasie Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej w sposób wskazany w III p. 2.
 2. Uczestnik Akcji Promocyjnej niezwłocznie po prawidłowym wzięciu udziału w Akcji Promocyjnej otrzymuje:
  a. powiadomienie o otrzymaniu gwarantowanej nagrody (na ekranie urządzenia, z którego korzysta)
  b. wiadomość e-mail ze szczegółami dotyczącymi otrzymanej nagrody (na adres skrzynki e-mail wskazany przez Uczestnika na stronie Akcji Promocyjnej).
 3. Przesłaną przez Organizatora wiadomość e-mail o otrzymaniu Nagrody należy okazać w Małej Japonii (strefa kas), gdzie Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzyma Nagrodę.
 1. Zwycięzcy i nagrody
 1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są vouchery o wartości 10 zł do wykorzystania w Kawiarence Japońskiej Siruwia.
 2. Minimalna wartość zamówienia upoważniająca do zrealizowania kodu wynosi 50zł
 3. Nagrody są gwarantowane, tj. każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej, który weźmie w niej udział w sposób prawidłowy, otrzymuje Nagrodę.
 4. Aby wejść na teren Kawiarenki Japońskiej Siruwia i zrealizować Nagrodę, należy posiadać ważny bilet wstępu do Ogrodu Japońskiego Mała Japonia.
 5. Voucher gastronomiczny otrzymany w ramach Akcji Promocyjnej jest jednorazowy.
 6. Na jeden paragon potwierdzający zakupienie biletu / biletów wstępu do Małej Japonii przysługuje maksymalnie jedna Nagroda, tj. jeden voucher.
 7. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 8. Nagroda nie może być wykorzystana przez osoby opłacające bilety wstępu do Ogrodu Japońskiego Mała Japonia bonem turystycznym.
 9. Zasady przebywania w Ogrodzie Japońskim Mała Japonia i korzystania z atrakcji Ogrodu zostały wskazane w Regulaminie Małej Japonii, dostępnym w Ogrodzie Japońskim Mała Japonia oraz na stronie internetowej Ogrodu.
 1. Dane osobowe
 1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s.1) („RODO”). Jedynymi wymaganymi danymi osobowymi jest wskazanie adresu adresu e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej.
 3. Uczestnik został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub uzupełnienia, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania na adres Organizatora.
 4. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową na odległość oraz w toku jej realizacji, oraz w zakresie świadczonych poprzez Serwis usług drogą elektroniczną przetwarzane są w oparciu o 6 ust. 1 lit. „a”, „b”, „c” i „f” RODO odpowiednio w celu przesyłania informacji handlowej (bezpłatna subskrypcja newslettera) – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), od której można odstąpić w dowolnym momencie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej można kierować na adres e-mail biuro@malajaponia.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Regulaminu, a także do zmiany terminów, przerwania, zawieszenia na wskazany okres lub odwołania Akcji Promocyjnej w każdym czasie bez konieczności podania powodów.
 3. Wszelkie spory związanie z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie przez Organizatora. Ewentualne reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres wskazany w ust. 1. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany będzie o wyniku postępowania reklamacyjnego wyłącznie za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.